Podmínky akce THE COLOR RUN™

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI THE COLOR RUN™, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16.6.2018 V PRAZE.

Pořadatelem a organizátorem běžecké akce THE COLOR RUN™ (dále také jen jako „akce“) je společnost Fresh Corporation s.r.o., IČ: 242 38 155, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 201283 (dále jen „organizátor“), přičemž registrací účastníka dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

 

PLATNOST A ÚČINNOST podmínek

Tyto smluvní podmínky – pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem akce. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na akci. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na internetových stránkách akce (www.thecolorrun.cz) (dále jen „internetové stránky akce“)

REGISTRACE – POPLATKY ZA STARTOVNÍ SETY – PLATEBNÍ PODMÍNKY

Účast na akci THE COLOR RUN™ není omezena věkem, přičemž účast osob mladších 18 let na akci je dále podmíněna splněním podmínek dle jednotlivých věkových kategorií (0-8 let, 9-14 let, 15-17 let), které jsou podrobně specifikovány níže. Právo účasti je individuální a nepřenosné.

Registraci na akci a úhradu poplatku za vydání startovního setu je možné provést online na internetové stránce akce (www.thecolorrun.cz), a to vyplněním povinné registrace účastníka nebo týmu.

Registrace na akci bude probíhat v termínu od 1.12.2017 do 13.6.2018, nejdéle však do naplnění kapacity akce. V případě nenaplnění kapacity akce do 13.6.2018 bude registrace možná ještě v den konání akce.

Věková kategorie 15-17 let:

Účast osob mladších 18 let, které již dovršily 15. rok věku, je podmíněna písemným souhlasem jejich zákonného zástupce (dále jen „Souhlas zákonného zástupce“). Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách akce (www.thecolorrun.cz). Vyplněný formulář musí zákonný zástupce účastníka opatřit svým vlastnoručním podpisem a převést jej do elektronické podoby. Souhlas zákonného zástupce v elektronické podobě, opatřený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce, musí být v rámci registrace účastníka na internetových stránkách akce nahrán do elektronické přihlášky na akci. Bez připojení Souhlasu zákonného zástupce do elektronické přihlášky nebude možné registraci účastníka dokončit. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník nárok na účast na akci ani na vrácení poplatku za vydání startovního setu, případně i doručovacího poplatku.

Věková kategorie 9-14 let:

Osoby mladší 15 let, které již dovršily 9. rok věku, se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu osoby starší 18 let, a to svého zákonného zástupce nebo zákonným zástupcem určeného jiného zletilého účastníka akce. Podmínkou vpuštění účastníka mladšího 15 let, který již dovršil 9. rok věku, na start závodu je předložení zákonným zástupcem vlastnoručně podepsaného písemného prohlášení zákonného zástupce o zajištění osobního dohledu nad účastníkem mladším 15 let (dále jen „Prohlášení o osobním dohledu“) nebo písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí účastníka mladšího 15 let na akci za přítomnosti jiného účastníka staršího 18 let, jehož jméno a startovní číslo bude v souhlasu uvedeno (dále jen „Souhlas zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele“). Oba formuláře jsou dostupné na internetových stránkách akce.

V případě osobního dohledu zákonného zástupce nad účastníkem mladším 15 let, podepíše zákonný zástupce Prohlášení o osobním dohledu na místě v den akce při převzetí startovního setu.

V případě neúčasti zákonného zástupce na akci a přenesení dohledu nad účastníkem mladším 15 let, který již dovršil 9. rok věku, na jiného účastníka staršího 18 let, musí zákonný zástupce vyplněný formulář Souhlasu zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele opatřit úředně ověřeným podpisem a převést jej do elektronické podoby. Souhlas zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele v elektronické podobě, opatřený ověřeným podpisem zákonného zástupce, musí být v rámci registrace účastníka na internetových stránkách akce nahrán do elektronické přihlášky na akci. Bez připojení Souhlasu zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele do elektronické přihlášky nebude možné registraci účastníka dokončit.

Převzetí startovního setu účastníkem mladším 15 let, který již dovršil 9. rok věku, se vždy musí osobně zúčastnit zákonný zástupce účastníka nebo zákonným zástupcem určený jiný zletilý účastník akce uvedený v Souhlasu zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele.

Zákonný zástupce účastníka mladšího 15 let, který dovršil 9. rok věku, nebo jím určený jiný zletilý účastník akce označený v Souhlasu zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele, je povinen/povinna při převzetí startovního setu předložit ke kontrole identity svůj doklad totožnosti a potvrdit převzetí startovního setu svým podpisem na organizátorem předloženém formuláři. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník mladší 15 let, který dovršil 9. roku věku, nárok na účast na akci ani na vrácení poplatku za vydání startovního setu.

Věková kategorie 0-8 let:

Osoby mladší 9 let věku se mohou účastnit akce pouze za doprovodu osoby starší 18 let, a to výlučně svého zákonného zástupce. Přihlašování účastníků mladších 9 let probíhá výlučně v rámci registraci jejich zákonného zástupce, aniž by byla vyplňována samostatná registrace. Podmínkou vpuštění účastníka mladšího 9 let na start závodu je předložení zákonným zástupcem vlastnoručně podepsaného Prohlášení o osobním dohledu. Účastníci mladší 9 let mají nárok na vydání dětského startovního setu obsahujícího startovní číslo, ke kterému obdrží v cíli akce taktéž pamětní medaili. Převzetí startovního čísla účastníkem mladším 9 let se vždy musí osobně zúčastnit zákonný zástupce účastníka, který je současně povinen předložit ke kontrole identity svůj doklad totožnosti a potvrdit převzetí startovního čísla svým podpisem na organizátorem předloženém formuláři. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník mladší 9 let nárok na účast na akci ani na vrácení poplatku za vydání dětského startovního setu.

Cenové kategorie poplatků za vydání startovních setů jsou následující:

Termín od 1.12.2017 do 28.2.2018

Termín od 1.3.2018 do 13.5.2018

Termín od 14.5.2018 do 13.6.2018; v případě nenaplnění kapacity též v den konání akce.

Úhradu poplatku za vydání startovního setu lze též provést prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal.

Po provedení úhrady poplatku za vydání startovního setu v síti Ticketportal je nutné se zaregistrovat k účasti na akci na internetových stránkách akce (www.thecolorrun.cz), a to do 7 dnů od uhrazení poplatku. V případě úplného nevyužití/nevyčerpání úhrady poplatku za vydání startovního setu (následná registrace nebude vůbec provedena) nebo částečného nevyužití/nevyčerpání úhrady poplatku za vydání startovního setu (registrace menšího počtu závodníku u úhrady týmového poplatku za vydání startovního setu, osobní převzetí startovního setu při provedení úhrady poplatku za vydání startovního setu včetně doručovacího poplatku apod.) nevzniká účastníkovi/plátci nárok na vrácení úhrady poplatku za vydání startovního setu, a to ani její části.

Tým musí být složen z minimálně šesti (6) a maximálně z deseti (10) účastníků, přičemž členem týmu nemůže být účastník mladší 15 let. Účastník, který je registrovaný v rámci týmů, nemůže v rámci své registrace připojit registraci účastníka mladšího 9 let. U týmových úhrad poplatků za vydání startovních setů není z technických důvodů možné dodatečně počet členů týmu rozšiřovat. V rámci týmové registrace si účastník registrující tým (vedoucí týmu) zvolí, zda si přeje startovní týmové sety doručit na adresy jednotlivých členů týmu nebo zda týmové sety budou hromadně vyzvednuty osobně vedoucím týmu. Osobní vyzvednutí startovních setu jednotlivými členy týmu není možné. Úhrada poplatků za vydání startovních setů realizovaná v rámci týmu včetně doručovacího poplatku za zaslání startovních setů musí být provedena účastníkem, který vyplňuje týmovou registraci. Po uhrazení této platby bude všem členům z týmu zaslán informační e-mail se žádosti o provedení registrace jejich osoby včetně vyplnění osobních údajů. Po odeslání týmové registrace není již možné přidávat další členy. Nárok na účast na akci, jakož i na obdržení startovního setu, vznikne pouze členům týmu s řádně provedenou registrací.

Kapacita akce je omezená na 10 000 běžců. Přihlášky učiněné po dosažení tohoto limitu nebo po datu ukončení registrace, tj. 13.6.2018, nebudou přijaty. Každý registrovaný účastník obdrží v rámci startovního setu startovní číslo, které je povinen mít po celou dobu trvání akce viditelně na sobě. Startovní čísla jsou nepřenosná. Akce se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci. Účastníci, kteří nebudou řádně zaregistrovaní a nebudou se moci zúčastnit akce, nemají nárok na vrácení poplatku za vydání startovního setu. Vstup účastníků do areálu akce bude umožněn pouze s platným startovním číslem. Start akce je ve 14 hodin. Účastníci jsou povinni dostavit se do areálu akce minimálně 1 hodinu před startem. Vstup návštěvníků, kteří se nebudou akce účastnit, není zpoplatněn ani omezen, vyjma omezení z důvodů bezpečnostních a organizačních.

STARTOVNÍ SET – DORUČENÍ – VÝDEJ STARTOVNÍHO SETU V DEN KONÁNÍ AKCE

Každý účastník starší 8 let obdrží po registraci a úhradě poplatku za vydání startovního setu startovní set na akci THE COLOR RUN™. Startovní set obsahuje tričko THE COLOR RUN™, 1x balení barvy, 2x tetovačku THE COLOR RUN™, čelenku THE COLOR RUN™ a startovní číslo. Každý účastník mladší 9 let obdrží po registraci a úhradě poplatku za vydání startovního setu dětský startovní set obsahující startovní číslo.

Startovní set pro kategorii 15+ bude na základě platné registrace účastníka doručován registrovaným účastníkům na adresu účastníka uvedenou v registraci, přičemž účastník souhlasí s tím, že za doručení startovního setu uhradí doručovací poplatek ve výši 60,- Kč v případě doručení prostřednictvím České pošty nebo ve výši 85,- Kč v případě doručení prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Doručovací poplatek musí být uhrazen spolu s poplatkem za vydání startovního setu pomocí online platební brány nebo v rámci úhrady poplatku za vydání startovního setu prostřednictvím sítě Ticketportal. Doručení startovního setu prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti DPDbude realizováno pouze u registrací přijatých do 31.5.2018, u později přijatých registrací bude umožněno pouze osobní převzetí startovního setu. Osobní převzetí startovního setu bude možné v Praze v období od 1.6. do 14.6.2018. Přesné místo bude včas oznámeno. Možnost osobního převzetí startovního setu v Praze v období od 1.6. do 14.6.2018 bude umožněno pouze těm, kteří se zaregistrují do 13. 6. 2018 Účastníci, kteří uhradí poplatek za vydání startovního setu a registrují se po 31.5.2018, obdrží startovní set v den konání akce na výdejním místě v areálu akce. Účastník si je povinen startovní set vyzvednout nejpozději dvě hodiny před startem akce. Pozdější vydání startovního setu již organizátor nemůže zaručit.

V případě, že si účastník osobně nevyzvedne svůj startovní set ve výdejním místě v Praze v období od 1.6. do 14.6.2018, přestože osobní vyzvednutí zvolil v rámci své registrace jako způsob doručení startovního setu, je oprávněn si svůj startovní set vyzvednout v den konání akce na výdejním místě v areálu akce, a to oproti úhradě manipulačního poplatku ve výši 60,- Kč.

V rámci týmové registrace si účastník registrující tým (vedoucí týmu) zvolí, zda si přeje startovní týmové sety doručit na adresy jednotlivých členů týmu nebo zda týmové sety budou hromadně vyzvednuty osobně vedoucím týmu. Osobní vyzvednutí startovních setů jednotlivými členy týmu není možné.

Účastníci mladší 15 let věku, kteří již dovršili 9 rok věku jsou povinni si vyzvednout startovní set v den konání akce na výdejním místě v areálu akce za doprovodu zákonného zástupce nebo jím určeného jiného zletilého účastníka akce označeného v Souhlasu zákonného zástupce s určením osoby dohlížitele. Účastníci mladší 9 let věku jsou povinni si vyzvednout startovní číslo v den konání akce na výdejním místě v areálu akce za doprovodu zákonného zástupce.

Startovní set bude organizátorem zasílán pouze na adresy nacházející se na území České republiky. Účastníci s doručovací adresou mimo území České republiky si musí startovní set vyzvednout v den konání akce, a to nejpozději dvě hodiny před startem na místě určeném organizátorem nebo ve výdejním místě v Praze v období od 1.6. do 14.6.2018. Účastník bere na vědomí, že v případě vyplnění doručovací adresy mimo území České republiky nebude účastníkovi startovní set na takovou adresu doručen a z technických důvodů mu nebude ani vrácen uhrazený doručovací poplatek. Účastník si však v takovém případě bude moci startovní set vyzvednout v den konání akce, a to nejpozději dvě hodiny před startem na místě určeném organizátorem.

Startovní set bude účastníkům doručován v období mezi 1.5,2018 – 10.6.2018 Jestliže účastník akce neobdrží startovní set v tomto termínu, je povinen tuto skutečnost nahlásit do 11.6.2018 na emailovou adresu info@thecolorun.cz. V případě nedoručení startovního setu bez zavinění účastníka si bude účastník oprávněn startovní set vyzvednout na výdejním místě v areálu akce v den jejího konání, a to nejpozději dvě hodiny před startem na základě předložení občanského průkazu účastníka.

V případě, že si účastník startovní set nevyzvedl na výdejním místě ani v den akce, bude mu set vydán na základadě písemné žádosti odeslané na email info@thecolorrun.cz na místě na kterém se domluví s organizátorem, a to oproti úhradě manipulačního poplatku ve výši 60,- Kč. Vyzvednutí startovních setů je možné pouze do 14 dnů od konání akce, tj. do 30. 6. 2018.

BARVY

Barvy, které jsou obsaženy ve startovním setu a které účastníci budou používat během akce, jsou hygienicky nezávadné, náležitě testované a vytvořené z potravinářských barev – takzvaný potravinářský škrob. I přes shora uvedenou nezávadnost barev jsou účastníci povinni dodržovat omezení, která minimalizují jakákoli zdravotní a bezpečností rizika. Účastníci jsou povinni vyhýbat se přímému kontaktu barevného prášku s očima, jakož i jeho přímému vdechování. Za tímto účelem organizátor doporučuje účastnit se závodu s ochrannými brýlemi a látkou či maskou proti prachu přetaženou přes ústa. Děti mladší 15 let smí obdržené barvy používat pouze za dozoru zákonného zástupce.

Organizátor si vyhrazuje právo použití barev v případě nepříznivého počasí omezit.

ZRUŠENÍ ÚČASTI – POPLATEK ZA VYDÁNÍ STARTOVNÍHO SETU – storno

Registrace účastníka je bez výslovného souhlasu organizátora nepřenosná. Zaregistrovaný účastník, jenž se závodu nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, či nikoliv, nemá nárok na vrácení poplatku za vydání startovního setu. Poplatek za vydání startovního setu bude navrácen pouze tehdy, bude-li zrušen celý závod. Nárok na vrácení poplatku za vydání startovního setu vzniká pouze v případě, že účastník písemně zažádá o vrácení poplatku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho uhrazení na e-mail info@thecolorrun.cz. Účastník je povinen k této písemné žádosti doložit doklad o zaplacení poplatku za vydání startovního setu obsahující též variabilní symbol platby.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Organizátor má právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu existence překážky způsobené vyšší mocí, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma, válka, generální stávka, hrozba teroristického útoku apod.), jakož i z bezpečnostních důvodů nebo pokud to bude požadováno oficiálním nařízením příslušných k tomu oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nemá organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv jimi utrpěné újmy, ani nemá organizátor povinnost vracet uhrazený poplatek za vydání startovního setu účastníkům zpět. Případné vrácení poplatku za vydání startovního setu nebo jeho části účastníkům je na uvážení organizátora, který při svém rozhodování bude vycházet mimo jiné z objemu již vynaložených nevratných nákladů na organizaci akce.

Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora.

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na internetových stránkách akce.

Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením poplatku za vydání startovního setu.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů nutné pro zajištění řádného chodu akce a bezpečnosti účastníka

V rámci akce dochází za účelem zajištění jejího řádného chodu ke zpracování osobních údajů účastníků. Organizátor, společnost Fresh Corporation s.r.o., IČ: 242 38 155, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 201283, a partnerská společnost Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 142610, využívá sdělené osobní údaje zejména k identifikaci soutěžících, informování o organizaci, případných organizačních změnách, průběhu a vyhodnocení akce, jakož i ke statistickým účelům a ke sdělování dalších informací souvisejících s konáním akce.

Osobní údaje účastníka mohou být dále předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akcí.

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání informací o budoucích akcích a souvisejících obchodních sdělení

Organizátor žádá účastníky o udělení souhlasu se zpracováním kontaktních osobních údajů, a to za účelem zasílání informací o akci včetně dalších akcí pořádaných organizátorem (např. newsletter), jakož i jiných obchodních sdělení souvisejících s akcí (upozornění na související akce, produkty apod.).

K rozesílání newsletterů a dalších informací účastníkům, jak je uvedeno výše, využívá organizátor externí nástroj (např. Createsend), a obdobné služby poskytované prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Youtube, kterým pro tyto účely poskytuje účastníkovu kontaktní e-mailovou adresu. Tito zprostředkovatelé však mohou poskytnuté kontaktní e-mailové adresy použít pouze k rozeslání organizátorem určených sdělení a nejsou oprávněni takto získané kontaktní údaje využívat pro jakékoliv jiné účely.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Organizátor v rámci akce zajišťuje pro účastníky foto a video dokumentaci jejího průběhu a následně výstupy z pořízené dokumentace účastníkům akce rozesílá, a to na e-mailovou adresu zadanou účastníkem k zasílání informací o akci a případných změnách v programu.

Organizátor akce dále pořízené záznamy využívá k vlastní propagaci akce, a to zejména na sociálních sítích, v médiích či na propagačních a reklamních materiálech organizátora.

Pro tyto účely žádá organizátor o udělení souhlasu s pořízením a použitím a šířením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající po skončení závodu). Souhlas se vztahuje i na použití k vlastní propagaci organizátora akce, jakož i k dalším komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Organizátor akce dále žádá o souhlas bezplatně užít získané osobní údaje účastníka včetně zvukových a obrazových záznamů účastníků závodu v médiích (včetně internetu a sociálních sítí) a v propagačních a reklamních materiálech organizátora. Tím se rozumí použití fotografií, hudebních záznamů, videozáznamů či filmových zpodobnění, obrazů, podobizen, jména a hlasu v jakémkoli médiu, zejména v televizi, na internetu, v tiskovinách, produktových katalozích a brožurách, videozáznamech a spotech běžících v prodejních místech, jakož i jakýchkoli dalších tištěných či psaných materiálech souvisejících s výše uvedenými záznamy pro účely reklamy, propagace, marketingu a prodeje produktů Organizátora a partnerské společnosti Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 142610 a/nebo pro účely propagace akce.

Informace o přístupu ke svým osobním údajům

Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., případně dle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, po jeho vstupu v účinnost, a další práva dle příslušných ustanovení výše uvedených předpisů, zejména právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů a jejich likvidaci, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora.

Udělení souhlasu

Účastník uděluje ve výše uvedených případech souhlas svobodně, což stvrzuje svým podpisem, resp. v rámci procesu registrace na akci aktivním označením akceptace takového souhlasu obsaženého v samostatném dokumentu, bezplatně a na dobu 5 let od konání akce. Souhlas může kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče poskytované v souvislosti s akcí.

PODMÍNKY A PRAVIDLA ÚČASTI – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Akce se mohou účastnit všechny osoby bez omezení věku. Osoby mladší 15 let, které již dovršily 9 rok věku, se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svého zákonného zástupce nebo jím určeného účastníka staršího 18 let. Osoby mladší 9 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svého zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let, které již dovršily 15 rok věku, musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce poskytnutý ve shora uvedené formě. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem akce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce. Organizátor má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Trať je dlouhá 5 km a není měřena časomírou. Účastníci akce můžou proběhnout trasu v libovolném čase, akce není závod. Jakékoliv sportovní vybavení, které by mohlo být nebezpečné pro účastníky či diváky, bude povoleno pouze na základě výslovného písemného souhlasu organizátora akce. Právně závazné prohlášení organizátora vůči účastníkovi může být vysloveno pouze řádně zmocněnou osobou určenou organizátorem. Těmito osobami mohou být zejména členové zdravotnického týmu poskytující asistenci při akci, kteří mají právo zakázat účastníkovi účast nebo pokračování účasti v zájmu ochrany účastníka z opodstatněných zdravotních důvodů.

Registrací na akci účastník potvrzuje následující:

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce nebo se akce účastní v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jím určené zletilé osoby.

Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti.

Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují. Účastník akce je povinen absolvovat veškerá případná školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu akce. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.

Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.

Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek. Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady. Je zakázáno pohybovat se na startu, v cíli a po celé délce trasy na kolečkových bruslích, na kole a jinými dopravními prostředky. Rovněž platí zákaz vstupu zvířat do prostoru startu, cíle a na trať.